ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE
 

Za túto webovú lokalitu isuzu-sales.de zodpovedá spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH (ďalej len "ISUZU") s poštovou adresou Schieferstein 11A, 65439 Flörsheim am Main, Nemecko a e-mailovou adresou na ochranu údajov datenschutz(at)isuzu-sales.de.

Používanie súborov cookie sa preto riadi týmito "Zásadami používania súborov cookie", ktoré boli vypracované s cieľom informovať používateľov o rôznych spôsoboch používania týchto zariadení a poskytnúť im možnosť udeliť informovaný súhlas s ich spracovaním v súlade s platnou legislatívou.

Správca údajov vypracoval tieto zásady používania súborov cookie s cieľom rozšíriť a objasniť informácie uvedené v pôvodnom informačnom banneri.

Na záver by sme chceli zdôrazniť, že používateľ môže kedykoľvek zmeniť konfiguráciu svojho prehliadača podľa svojich želaní.

1. ČO JE TO COOKIE?
 

Súbor cookie je textový súbor, ktorý sa stiahne do zariadenia používateľa (počítača/smartfónu/tabletu) pri jeho prístupe na určité webové stránky s cieľom uložiť a obnoviť informácie o návykoch pri prehliadaní z počítača.

2. Aké typy súborov cookie používame?

 

Používateľ pri prehliadaní tejto webovej stránky môže naraziť na súbory cookie nainštalované priamo správcom údajov alebo na súbory cookie nainštalované doménami alebo počítačmi spravovanými tretími stranami podľa informácií uvedených v nasledujúcej časti:

2.1. V závislosti od inštitúcie, ktorá ich spravuje:

 

Vlastné súbory cookie: Ide o súbory cookie, ktoré sa odosielajú do koncového počítača používateľa z počítača alebo domény spravovanej vlastníkom webovej lokality, pretože sa poskytuje služba požadovaná používateľom.

Súbory cookie tretích strán: Ide o súbory cookie, ktoré sa odosielajú do koncového zariadenia používateľa z počítača alebo domény, ktorú nespravuje vlastník webovej lokality, ale iný subjekt, ktorý spracúva údaje získané prostredníctvom súborov cookie.

2.2. podľa času, počas ktorého sú aktívne:

 

Súbory cookie relácie: Ide o typ súborov cookie, ktoré sa používajú na zhromažďovanie a ukladanie údajov počas prístupu používateľa na webovú lokalitu a ktoré na konci relácie zmiznú. Tieto súbory cookie sa po skončení relácie alebo po zatvorení prehliadača neukladajú v zariadení používateľa.

Trvalé súbory cookie: Tieto súbory cookie ukladajú údaje v koncovom zariadení používateľa a možno ich načítať a spracúvať počas obdobia určeného správcom súborov cookie, ktoré sa môže pohybovať od niekoľkých minút až po niekoľko rokov.

2.3. v súlade s ich účelom:

 

Nižšie sú uvedené kategórie súborov cookie, ktoré môžu byť nainštalované v zariadení používateľa v závislosti od ich účelu a s prihliadnutím na to, že tieto súbory cookie môžu byť nainštalované vlastníkom webovej lokality alebo tretími stranami, ako je uvedené v tabuľke pre každý súbor cookie:

Technické súbory cookie: Sú to tie, ktoré umožňujú používateľovi pohybovať sa po webovej stránke, platforme alebo aplikácii a využívať rôzne možnosti alebo služby, ktoré sú na nej dostupné, vrátane tých, ktoré správca používa na umožnenie správy a prevádzky webovej stránky a na umožnenie jej funkcií a služieb, ako je napríklad riadenie prevádzky a dátovej komunikácie, identifikácia relácie, prístup k častiam s obmedzeným prístupom, zapamätanie prvkov, z ktorých sa skladá objednávka, vybavenie objednávky, správa platieb, boj proti podvodom súvisiacim s bezpečnosťou služby, žiadosť o registráciu alebo účasť na podujatí, počítanie návštev na účely vyúčtovania licencií za softvér používaný na prevádzku služby (webovej stránky, platformy alebo aplikácie), používanie bezpečnostných prvkov počas navigácie, ukladanie obsahu na prenos videí alebo zvuku, uľahčenie dynamického obsahu (napr.g., animácie na načítanie textu alebo obrázku) alebo zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí.

Preferenčné alebo personalizačné súbory cookie: Ide o súbory cookie, ktoré umožňujú uložiť informácie, aby používateľ pristupoval k službe s určitými charakteristikami, ktoré môžu odlíšiť jeho skúsenosti od skúseností iných používateľov, ako napríklad jazyk, počet výsledkov zobrazených pri vyhľadávaní, vzhľad alebo obsah služby v závislosti od typu prehliadača, prostredníctvom ktorého používateľ pristupuje k službe, alebo regiónu, z ktorého pristupuje k službe, atď.

Analytické alebo meracie súbory cookie:

Umožňujú správcovi údajov sledovať a analyzovať správanie používateľov webových stránok, na ktoré sú prepojené, vrátane kvantifikácie vplyvu reklám. Informácie zhromaždené týmto typom súborov cookie sa používajú na meranie činnosti webových lokalít, aplikácie alebo platformy s cieľom vykonať zlepšenia na základe analýzy informácií poskytnutých používateľmi služby.

Marketingové súbory cookie: Ide o súbory cookie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšiu správu reklamných plôch, ktoré môže správca nastaviť na webovej lokalite, aplikácii alebo platforme, z ktorej poskytujete požadovanú službu, na základe kritérií, ako je upravený obsah alebo frekvencia zobrazovania reklamy.

Súbory cookie behaviorálnej reklamy: Súbory cookie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšiu správu reklamných plôch, ktoré môže zodpovedná osoba zaradiť na webovú stránku, aplikáciu alebo platformu, z ktorej sa poskytuje požadovaná služba. Tieto súbory cookie ukladajú informácie o správaní používateľov a získavajú sa prostredníctvom nepretržitého pozorovania ich návykov pri prehliadaní, čo umožňuje vytvoriť špecifický profil na zobrazovanie reklamy na základe automatizovaného rozhodnutia.

Súbory cookie, ktoré používame, si môžete pozrieť nižšie:
V súlade s nariadením EÚ GDPR vám nižšie vysvetlíme používanie jednotlivých súborov cookie na tejto webovej stránke, aby sme vás čo najpresnejšie informovali:

 

3. SPRÁVA SÚBOROV COOKIE

 

3.1. Odmietnutie používania súborov cookie.

 

Môžete súhlasiť s používaním súborov cookie, ktoré vám umožnia používať všetky funkcie webovej stránky bez obmedzení počas vašej návštevy. . Odmietnutie súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na prevádzku webovej stránky, môže ovplyvniť vašu návštevu a funkcie stránky počas jej používania. 

Ak odmietnete používanie všetkých súborov cookie, vaše vlastné súbory cookie aj súbory cookie tretích strán budú deaktivované. Okrem toho sa vymažú vaše vlastné súbory cookie. Upozorňujeme, že ak akceptujete súbory cookie tretích strán, musíte ich vymazať v možnostiach prehliadača alebo v systéme, ktorý ponúka samotná tretia strana.

3.2. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie.

 

Ak sú vo vašom zariadení nainštalované technické (nevyhnutné) súbory cookie alebo ak používatelia výslovne súhlasia s inštaláciou iných typov súborov cookie vo svojich zariadeniach, organizácia a tretie strany (poskytovatelia služieb alebo tretie strany) môžu zhromažďovať celý rad údajov vrátane nasledujúcich:

  • Technické údaje o zariadeniach používaných používateľmi vrátane: internetového pripojenia a/alebo iných sietí (vrátane IP adresy), ID mobilného zariadenia, operačného systému, typu prehliadača alebo iného softvéru alebo údajov z vášho počítača alebo iných technických údajov.
  • Podrobnosti o používaní služieb na tejto webovej lokalite, okrem iného: metrické informácie o tom, kedy a ako používatelia používajú webovú lokalitu, údaje o návštevnosti, dátum a čas poslednej návštevy používateľa na našej webovej lokalite, prístup k obsahu, ktorý si používateľ vybral pri poslednej návšteve našej webovej lokality.
  • Údaje o výslovnom informovanom súhlase používateľa s inštaláciou súborov cookie do jeho zariadení vrátane stavu súhlasu používateľa ako dôkazu požadovaného a poskytnutého súhlasu.

3.3. Vymazanie súborov cookie vo vašom prehliadači.
 

Používanie súborov cookie môžete spravovať prostredníctvom prehliadača nainštalovaného vo vašom počítači. . Nastavenia súborov cookie môžete zmeniť pomocou internetového prehliadača. Toto nastavenie zvyčajne nájdete v ponuke "Možnosti", "Nástroje" alebo "Nastavenia" prehliadača. Môžete tiež nahliadnuť do ponuky "Pomocník" prehliadača. Rôzne prehliadače používajú rôzne mechanizmy na deaktiváciu súborov cookie.

Na nasledujúcich odkazoch sa dozviete, aké typy súborov cookie boli nainštalované a ako ich môžete zablokovať alebo odstrániť z počítača. V závislosti od používaného prehliadača môžete použiť jeden z nasledujúcich odkazov:

  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Microsoft Explorer
  • Opera

K panelu s nastaveniami súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete opäť pristupovať aj prostredníctvom odkazu v pätičke v časti "Konfigurácia súborov cookie".

Upozorňujeme, že ak prijímate súbory cookie od poskytovateľov tretích strán, musíte ich vymazať v možnostiach prehliadača alebo v systéme, ktorý ponúka samotný poskytovateľ tretej strany.

4. PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

 

Údaje zozbierané našimi vlastnými súbormi cookie sa spracúvajú v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v krajinách, ktoré boli certifikované ako krajiny s primeranou úrovňou ochrany.

Bez ohľadu na vyššie uvedené obsahuje webová lokalita súbory cookie od tretích strán, ktoré poskytujú služby inštitúcii a ktoré môžu zhromažďované informácie ukladať a načítavať aj mimo EHP.

5.  INFORMÁCIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCH
 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ďalšími platnými právnymi predpismi.

Odporúčame vám, aby ste si preštudovali naše zásady ochrany osobných údajov, v ktorých nájdete viac informácií o tom, ako spracúvame osobné údaje a ako môžete uplatniť svoje práva a nároky voči úradníkovi pre ochranu údajov a/alebo príslušnému dozornému orgánu.

6. AKTUALIZÁCIA TÝCHTO ZÁSAD POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

 

Táto politika sa pravidelne reviduje, aby sa zabezpečila jej platnosť a aby sa mohla meniť a dopĺňať. Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a kontrolovali prípadné aktualizácie.

Copyright 2024 ISUZU Sales Deutschland GmbH. Všetky práva vyhradené